شمو واجد شرایط ھستید

انگلیسی بھتر

زندگی بھتر


درس ھای مفت انگلیسی بلدی افراد تازه وارددر مورد برنامه انگلیسی بلدی مهاجرین بزرگ سال

 • دسترسی تا 510 ساعت درس انگلیسی مفت و مراقبت مفت از اطفال(در صورت واجد شرایط).
 • مطالعه عملی زبان انگلیسی بلدی زندگی، کار و تحصیل در استرالیا می باشد.
 • یاد بگیرند که چگونه  به خدمات دولت و جامعه دسترسی داشته باشید.
 • با کسانی که به تازگی به استرالیا نقل مکان کرده اند دوستی کنید.
 •  بلدی کار یا تحصیل آماده شنید و بلدی آینده خود برنامه ریزی کنید.


معیارهای واجد شرایط بودن

 • بلدی شمو ویزای مهاجرت واجد شرایط به استرالیا داده شده است. لطفا در ظرف شش ماه از دریافت نامه ویزه، خود را ثبت کنید.
 • شمو یک ویزه خانواده، متخصص، انسان دوستانه، همسر و یا ویزای موقت تایید شده را دارید. *
 • شمو گپ زدو/ خواندو / نوشتن به زبان انگلیسی نمیتوانید و یا ضرورت به بهبود زبان انگلیسی خود دارید.
 • شمو  از ۱۸ سال بزرگتر هستید. بعضی از جوانان مهاجر ۱۵تا-۱۷ ساله نیز ممکن  واجد باشد.

*لطفا توجه داشته باشید که ویزای موقت تایید شده، شامل  کار و ویزای تعطیلات، تعطیلات و کار و یا ویزه بازدید  نمی شود.

گزینه های تحصیل انعطاف پذیر

 • تحصیل تمام وقت یا نیمه وقت در محلات سراسر کوئینزلند.
 • توسط یک معلم  خانه داوطلب پشتیبانی در صورت y و یا می توانید تمام وقت حضور نداشت.
 • تحصیل از طریق آنلاین و آموزش از راه دور.
 • AMEP خود را درمدت پنج سال از ورود در استرالیا تکمیل کنید.


چه را من در صنف یاد میگیرم؟

 • دریک صنف که بلدی سطح زبان انگلیسی شمومناسب باشه شامل شنید.
 • در حالی که شمو درس میخوانید.از طرف مامورین جامعه رابط مو و مدیردوسیه AMEP خود حمایت میشوید.
 • در مورد زبان محل کار استرالیا، فرهنگ و شیوه ها یاد بگیرید.
 • دسترسی اضافی به زبان انگلیسی داشته باشید اگر  تحصیل شمومحدود بوده و یا مسائلی که بر توانایی شمو برای یادگیری تاثیر داشته باشد.
 • دسترسی مفت مراقبت از کودکان دروقتیکه که شمو انگلیسی یاد میگیرید (نظربه واجد شرایط بودن).
 • آماده شدن بلدی مصاحبه ها و نوشتن یک رزومه.
 • به دست آوردن تا 80 ساعت تجربه کاری.

این رهنما را داونلود کنید

چگونه ثبت نام کنم؟


Step 1

حالا پرسان کنید

ویا

تماس: 32445488 (07)

ویا


بازدید از یک  TAFE کوئینزلند در نزدیکی شمو.
 لطفا اطلاعات پاسپورت و ویزه خود را آماده داشته باشید.

اینجا را فشار دھید
Step 2

تکمیل زبان انگلیسی ارزیابی با مدیر کیس AMEP.
Step 3

مدیرکیسAMEP شمو ره به یک صنف روان مونه.

گلیسی تان پرسان کنید.