Ati hiree qabda?

Ingilliffa Foyyaa'aa

Jireenya Foyyaa'aa


Dhufawwan haaraa barnoota Ingilliffa Biliisaa


Waa’ee Sagantaa Ingiliffa Godaansa Ga’eessaa

 • Argamuu hanga 510 barnoota Ingiliffaa bilisaa fi kunuunsadaa’iimaa bilisaa(yoo mijaawu).
 • Barachuu Ingiliffa hojiin jireenyaaf,hojjechuu fi barachuu Awustiraaliyaa keessatti.
 • Akkamitti argachuu barumsa mootumma fi tajaajiiloota hawaasaa.
 • Hirriyoota haaraa uumuu kan amma Awustiraaliyaatti sochoo’aan.
 • Hojiif amma qophaa’u yookiin barachuu fi fulduura keef karoorsuu.

 

Ulaagaa mijaawaa 

 • Ati kan murteffamte viisaa godaansa mijaawaa gara Awustiraaliyaa. Maaloo galmeesi ji’oota jaha nagahee xalayaa viisaa kee.
 • Ati ni qabda maatii,dandeeffame,namummaa,warra yookiin viisaa yeroo gabaabaa mirkannaa‘e.*
 • Ati kan dubbaachhuu/dubbiisuu/barreessuu Ingiliffaa hin dandeesu  yookiin Ingiliffa kee fooyyeesuu.
 • Ati umrii 18 oli. Ga’eesootni godaansa muraasa umrii 15-17 tarii kan mijaawu ta’a.

*Maaloo hubadhu Viisaawwan  yeroo murtaa’eef mirkannaa’e kan hin hammaanne hojii fi ayyaana viisaa,hojjechuu ayyaana viisaa yookiin viisaawwan daawwataa.

 

Carraawwan barachuu jijjiiramaa 

 • Barachuu yeroo-guutuu yookiin kallatiiwwan qarqara Queenslaaandii.
 • Kan deegaramte ta’i karaa fedhii qo’achuu manaa yookiin yoo ati yeroo-guutuu barachuu hin dandeenye.
 • Barachuu sararairraa karaa barnoota fagoo.
 • Guuti AMEP kee waggoota shan Awustiraaliyaa gahuumsa  keessatti.


Ani daree keessatti maal baradha ta’a?

 • Hirmaadhu daree sadarkaa Ingiliffa siif mijaawu.
 • Kan deegaramte ta’a karaa biroowwan Walitti Hawaasaa fi AMEP kee Dhimma Hogganaa yeroo ati baratu.
 • Baradhu waa’ee bakkahojii afaan Awustiraaliyaa,aadaa  fi shaakkaliiwwan.
 • Qo’achuu gahuumsa Ingiliffaa dabalataa yoo ati qabaate barnoota murtaa’e yookiin kan dhimmoota dandeetti barachuu kee hubu.
 • Gahuumsa kunuunsadaa’imma bilisaa yeroo Ingiliffa barachuu (dhimma gara mijaawummaa).
 • Gaaffiiwwan afaaniif qopheesuu fi barreesuu ittifufuu.
 • Dabaluu oli gara 80 sa’aatiiwwan muxxannoo hojii.

 

Barruulee xiqqoo
oddeeffannoo qabdu fee‘uu

Ani akkamitti galmaa’a? 

 

Step 1

Gaaffii amma

yookiin

Bilbiilu: (07) 3244 5488

yookiin

Daawwachuu TAFE kallaatii Queenslaandii sitti dhihoo.
Maaloo paaspoortii kee qabachuu fi oddeeffannoo viisaa qophaa’e.

Asitti cuuqaasi
Step 2

Madaalii afaan Ingiliffaa guuti Dhimma Hogganaa AMEP waliin.
Step 3

Dhimma Hogganaa AMEP kee kan qindeessu gara daree.

Gaafachuu amma waa’ee waan baratamaanii Ingiliffa keenyaa