Ikaw ba ay marapat?

Mas Mabuting Ingles

Mas Mabuting Buhay


Mga libreng liksiyon sa Ingles para sa mga bagong dating


Tungkol sa Adult Migrant English Program 

 • Makakakuha ng hanggang 510 oras ng mga libreng liksiyon sa Ingles at libreng pangangalaga sa bata (kung marapat).
 •  Mag-aral ng praktikal na Ingles para sa pamumuhay, pagtatrabaho at pag-aaral sa Australya.
 • Matutuhan kung paano makakakuha ng mga serbisyong pampamahalaan at pangkomunidad.
 •  Magkaroon ng mga bagong kaibigan na kadadarating lamang sa Australya.Maghanda para sa trabaho o pag-aaral at magplano para sa iyong kinabukasan.


Mga panukat sa pagiging marapat 

 • Ikaw ay nabigyan ng isang marapat na pang-imigranteng visa para sa Australya.  Mangyari lamang na magparehistro sa loob ng anim na buwan mula nang matanggap mo ang sulat sa iyo tungkol sa visa. 
 • Ikaw ay may visa na ukol sa pamilya, kasanayan, makatao, asawa o kapareha, o aprubadong pansamantalang visa.*
 • Ikaw ay hindi nakakapagsalita/nakakabasa/nakakasulat ng Ingles o kailangan mong magpabuti ng iyong Ingles.
 • Ikaw ay mahigit sa 18 taon gulang. Ang ilang mga kabataang imigrante na nasa edad na 15-17 taong gulang ay maaari ding maging marapat.

*Paki-puna na ang mga aprubadong pansamantalang visa ay hindi kinabibilangan ng mga visa sa pagtatrabaho at visa sa pagbabakasyon, mga visa sa pagtatrabaho habang nakabakasyon o visa sa pagbisita.

Mga naibabagay na opsyon sa pag-aaral 

 • Mag-aral nang full-time o part-time sa mga lokasyon sa Queensland.
 •  Masusuportahan ng isang boluntaryong home tutor kung hindi ka makakapasok nang full-time.
 • Mag-aral online sa pamamagitan ng distance learning (pag-aaral na pangmalayuan)
 •  Kumpletuhin ang iyong AMEP sa loob ng limang taon ng pagdating sa Australya.


Ano ang matututuhan ko sa klase?

 • Sumali sa isang klase na angkop para sa antas ng iyong Ingles.
 • Masusuportahan ng aming mga Community Liaison Officer at ng iyong AMEP Case Manager habang ikaw ay nag-aaral.Matutuhan ang tungkol sa wikang ginagamit sa mga lugar ng trabaho, kultura at mga kagawian sa Australya.
 • Makakuha ng karagdagang pagtuturo ng Ingles kung ikaw ay walang gaanong edukasyon o may mga isyu na umaapekto sa iyong kakayahang matuto.
 • Makakuha ng libreng pangangalaga sa bata habang ikaw ay nag-aaral ng Ingles (batay sa iyong pagiging marapat).
 • Maghanda para sa mga interbyu at magsulat ng resume.
 • Magkaroon ng hanggang 80 oras na karanasan sa trabaho.

I-download polyetong ito

Paano ako magpapa-enrol? 

 

Step 1

Magtanong ngayon

o

Tumelepono:
(07) 3244 5488

o

Bumisita sa isang lokasyon ng TAFE Queensland na malapit sa iyo.
Paki-handa lamang ang iyong pasaporte at impormasyon tungkol sa visa.

I-click dito
Step 2

Magkumpleto ng isang pagtasa sa wikang Ingles kasama ang isang AMEP Case Manager.
Step 3


Ang iyong AMEP Case Manager ay maglalagay sa iyo sa isang klase.

Magtanong ngayon tungkol sa aming mga liksiyon sa Ingles