ብቑዕ ዲኻ?

ዝተመሓሸ ቋንቋ እንግሊዝ

ዝተመሓሸ ሕይወት


ንሓደሽቲ በጻሕቲ ናጻ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ


ብዛዕባ ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP)

 • ክሳብ 510 ሰዓታት ናጻ ትምህርቲ እንግሊዝኛን ናጻ ኣገልግሎት ናብዮት ቈልዑን ተጠቃሚ ኹን (ብቑዕ እንተ ዀይንካ)።
 • ኣብ ኣውስትራልያ ኽትነብር፡ ክትሰርሕን ክትመሃርን ዜኽእለካ ግብራዊ እንግሊዝኛ ኣጽንዕ።
 • ከመይ ገይርካ ተጠቃሚ ኣገልግሎታት መንግስትን ማሕበረ-ሰብን ከም እትኸውን ተመሃር።
 • ናብ ኣውስትራልያ ኣብዚ ቐረባ ጊዜ ዝገዓዙ ኣዕሩኽ-መሓዙት ኣጥርይ።
 • ንኽትሰርሕ ወይ ክትመሃር ተዳሎ፡ ብዛዕባ መጻኢኻ ድማ ወጥን።

 

መምዘንታት ብቑዕነት

 • ናብ ኣውስትራልያ ዜእቱ ብቑዕ ቪዛ ስደተኛ ተዋሂቡካ ኣሎ። ብኽብረትካ ደብዳበ ቪዛ ካብ እተቐበልካላ ዕለት ኣትሒዝካ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ተመዝገብ።
 • ናይ ስድራቤት፡ ክኢላ፡ ሰብኣዊ፡ ናይ ኣሚን ወይ ዝጸደቐ ጊዝያዊ ቪዛ ኣለካ።*
 • እንግሊዝኛ ክትዛረብ/ክተንብብ/ክትጽሕፍ ኣይትኽእልን ወይ እንግሊዝኛኻ ክተመሓይሾ ኣይትደልይን።
 • ዕድመኻ ልዕሊ 18 እዩ። ካብ 15-17 ዝዕድመኦም ገለ ሓደስቲ መጻእተኛታት መንእሰያት'ውን ብቑዓት ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም።

*ዝጸደቐ ጊዝያዊ ቪዛታት ንናይ ስራሕን ዕረፍትን ቪዛ፡ ናይ ጊዜ ዕረፍቲ ናይ ስራሕ ቪዛ ወይ ናይ በጻሕቲ ቪዛታት ከም ዘየካትት ብኽብረትካ ኣስተውዕል።

 

ተዓጻጻፊ ኣማራጽታት ትምህርቲ

 • ኣብ መላእ ኲንስላንድ ኣብ ዚርከባ ቦታታት ምሉእ ጊዜኻ ወይ ኣብ ትርፊ ጊዜኻ ተመሃር።
 • ምሉእ ጊዜኻ ወፊኻ ክትመሃር ምስ ዘይትኽእል፡ ናብ ቤትካ እናመጽአ ብዚምህረካ ወለንተኛ እናተሓገዝካ ተመሃር።
 • ብመገዲ ኢንተርነት ኣቢልካ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ተመሃር።
 • ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ኣተኻ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ናይ ፕሮግራም እንግሊዝኛኣ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP) ትምህርትኻ ዛዝሞ።

 

ኣብ ክፍሊ እንታይ እየ ክመሃር?

 • ንደረጃ ብቕዓት እንግሊዝኛኻ ኣብ ዚምጥን ክፍሊ ተጸንበር።
 • ኣብ እትመሃረሉ እዋን፡ ሰራሕተኛታት ማሕበረ-ሰብና ከምኡ'ውን ኣካያዲ ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP) ይተሓጋገዙኻ።
 • ብዛዕባ ኣውስትራልያዊ ቦታታት ስራሕ፡ ቋንቋ፡ ባህልን ልምድታትን ተመሃር።
 • ድሩት ትምህርቲ ወይ ንናይ ምምሃር ዓቕምኻ ዚዕንቅጽ ጸገማት እንተ ነይሩካ፡ ተጠቃሚ ተወሳኺ ስልጠና እንግሊዝኛ ኹን።
 • እንግሊዝኛ ኣብ እትመሃረሉ ጊዜ፡ ተጠቃሚ ናጻ ኣገልግሎት ናብዮት ቈልዑ ኹን (ከከም ብቑዕነት ዚወሃብ)።
 • ንቃለ-መጠይቓት ተቐረብ፡ ደረጃ ትምህርትኻን ተመኵሮ ስራሕካን ዚገልጽ ጸብጻብ (resume) ጸሓፍ።
 • ክሳብ 80 ሰዓታት ተመኵሮ ስራሕ ደልብ።

 

ብሮሹር ኣውርድ

ብኸመይ እምዝገብ?

 

Step 1

ሕጂ ሕተት

OR

ደውል፦ (07) 3244 5488

OR

ጥቓኻ ናብ ዚርከብ ቦታ TAFE ኲንስላንድ ብጻሕ።
ናይ ፓስፖርትን ቪዛኻን ሓበሬታ ቅሩብ ግበሮ።

ኣብዚ ጠውቕ
Step 2

ምስ ኣካያዲ ኣገልግሎት ጕዳያት ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP) ኰይንካ ገምጋም ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝኛ ውሰድ።
Step 3

ኣካያዲ ኣገልግሎት ጕዳያት ፕሮግራም እንግሊዝኛ ንዓበይቲ ስደተኛታት (AMEP) ኣብ ሓደ ኽፍሊ ኺምድበካ እዩ።

ብዛዕባ እንህቦ ትምህርቲ እንግሊዝኛ እምበኣር ሕጂ ሕተት